ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „БЪДИ НЕСТАНДАРТЕН С ОЧИЛА DIESEL“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „БЪДИ НЕСТАНДАРТЕН С ОЧИЛА DIESEL“

 

 1. Организатор на Кампанията.
  • Кампанията се организира от “Джой Фешън” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Плачковица № 1А (наричан „Организатор”).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни на https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/ .

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/.

 1. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията се провежда в периода 15.09 – 15.10.2018 г.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, български гражданин, навършило 18 години.

3.2. В Кампанията нямат право да участват служителите на “Джой Фешън” ЕООД, ЮВИ Юнайтед Вижън ООД и членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

 1. ПОДАРЪЦИ

4.1. Подаръците, раздавани в рамките на Кампанията са 1 бр. ръчен часовник Diesel.

4.3. Подаръкът, предоставен в рамките на Кампанията, не може да се преотстъпен или да бъде заменен за паричната му равностойност.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Право на участие в кампанията има всеки закупил слънчеви или диоптрични очила Diesel в оптичните магазини на „Джой Фешън“ ЕООД, в периода на Kампанията.

5.2. За участие в Кампанията закупилият слънчеви или диоптрични очила Diesel следва да попълни талон за регистрация за участие, предоставен му от служител на „Джой Фешън“ ЕООД.

 1. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ

6.1. Изборът на участника, който ще получи подарък се извършва на случаен принцип измежду всички участници в Кампанията, чрез използване на специализиран онлайн софтуер.

6.2. Победителят ще бъде уведомен от служител на „Джой Фешън“ ЕООД чрез обаждане и/или SMS на телефонния номер, с който участникът се е регистрирал за участие в Кампанията.

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ

7.1. В срок до 5 (пет) работни дни от изтегляне на победителя, съгласно т. 6.1. от Официалните правила, Организаторът ще се свърже с него на телефонния номер, с който се е регистрирал за участие, за да уточни данните, нужни за доставката на подаръка, в това число три имена, телефонен номер и адрес за доставка.

7.2. Подаръкът ще бъде изпратен чрез куриер за сметка на Организатора до адреса ,посочен от печелившия, в срок от 20 работни дни от датата на получаване на данните за доставка.

7.3. Ако участник не е в състояние да приеме доставката на подаръка, той се лишава от подаръка без компенсация или по-нататъшна отговорност за Организатора.

7.4. При получаване на своя подарък, участникът следва да представи документ за самоличност. Участникът губи правото си да получи подарък в следните случаи:

 • ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 7.1. от Официалните правила;
 • ако не е предоставил данните, определени в т. 7.1., нужни за доставката на подаръка.

7.5. Участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечеления подарък.

7.6. Организаторът не носи отговорност за неполучени подаръци поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит на Организатора да се свърже с участниците.

7.7. Организаторът  не носи отговорност, в случай че някой от участниците е възпрепятстван да получи и използва подаръка си.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин на приложения или други технически средства по време на Кампанията.

8.2. Организаторът не носи отговорност, в случай, че не могат да се свържат с участниците.

8.3. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне или на недоставяне на подаръка, обявен в рамките на Кампанията, по вина на куриерската фирма, по която той е изпратен.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. С участието си в настоящата Кампания участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Кампанията.

9.3. Участниците дават изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Кампанията и се съгласяват, че в случай на получаване на подарък техните лични данни (респ. трите имена) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора.

 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на фейсбук страницата на оптики Grand Optics https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/.

 1. ДРУГИ

11.1. При регистриране на непълни и/или неверни данни Организаторът има право да откаже регистрацията на потребител и/или да не му предостави подарък.

11.2. С включването си в Кампанията, всеки участник се счита за запознат с настоящите Правила.

11.3. Участниците могат да се свържат с Организатора  e-mail: contact@joyoptics.com или тел.: 0884 20 11 80

Дата: 14.09.2018 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *