Политика за поверителност на лични данни на клиентите

Политика за поверителност на лични данни на клиентите в магазинната мрежа

на

„Джой Фешън“ ЕООД

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Кои сме ние?

„Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147, със седалище и адрес на управление:  град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, представлявано от управителя Станимир Евгениев Томов, е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, тел.: 0884 20 11 80, имейл: dpo@joyoptics.com

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: Силвия Запрянова Минчева, гр. София 1421, бул. "Арсеналски" № 7, ет. 2, ап. 8, szpopova@gmail.com

 

„Джой Фешън“ ЕООД уважава поверителността на личните Ви данни.

 

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 

Какво представлява тази Политика за поверителност?

Тази политика има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Джой Фешън“ ЕООД (наричано оттук нататък „Джой Фешън“), когато провеждате офталмологичен преглед или когато правите поръчка на диоптрични очила, диоптрични стъкла, контактни лещи и всякакви други продукти в нашите магазини,  включително:

-         Какви лични данни обработваме за Вас?

-         Каква е целта на тяхното обработване и на какво правно основание ги обработваме?

-         За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-         С кого споделяме Вашите лични данни?

-         Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-         Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Джой Фешън декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко, по един или повече специфични признаци.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

 

Какви лични данни събира Джой Фешън за Вас и по какъв начин?

За да Ви предоставим нашите продукти/услуги и в зависимост от случая, Джой Фешън събира част от или цялата следна информация за Вас:

-         имена, ЕГН или друг уникален национален идентификатор, дата на раждане, възраст, адрес, телефонен номер, електронна поща, данни за финансовите Ви отношения с нас, данни за здравословно състояние – зрителен статус и други, необходими за предоставяне на желаните от Вас продукти или услуга или необходими за целите на директния маркетинг, ако сте дал/а изрично съгласие за това.

 

За какви цели и на какво основание Джой Фешън обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

При извършване на офталмологичен преглед от специалист-офталмолог на територията на магазина, ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим исканата от Вас медицинска услуга. Във връзка с този прегледданните за Вашето здравословно състояние се обработват за целите на медицинската диагноза, а останалите Ваши лични данни – и напреддоговорно и договорно основание.

При поръчка на диоптрични очила, диоптрични стъкла, контактни лещи и всякакви други продукти ние обработваме данните за здравословното Ви състояние въз основа на Вашето съгласие, а останалите Ваши лични данни - за да сключим и изпълним заявената от Вас поръчка - преддоговорно и договорно основание.

Част от личните данни обработваме за изпълнение на законовите ни задължения (например по счетоводното и данъчното законодателство). Може да обработим лични данни и ако е необходимо с цел да се защитят живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. В някои случаи може да обработим личните Ви данни въз основа на легитимния ни  интерес от предявяване, установяване или защита на правни претенции.

Джой Фешън събира лични данни и за целите на директния маркетинг, ако сме получили изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за тази цел. Например,за да получавате рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на дружествата от групата на Джой Фешън ЕООД.

Съгласието за обработване на данните за здравословното Ви състояние се предоставя с извършването на поръчката или чрез писмена декларация. В магазинната мрежа съгласието за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг се предоставя с писмена декларация.

Съгласието, което предоставяте може да бъде оттеглено по всяко време в някой от нашите магазини или ни уведомите писмено на адрес гр. София, ул. „Плачковица“ 1а. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни до оттеглянето.

 

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

-         за да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от Джой Фешън;

-         за да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

-         за да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Джой Фешън обработва предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Джой Фешън. Формулярите се предоставят и попълват в магазините ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

- чрез посещение на уеб страницитени;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до5 + 1 години от прекратяване на договора/отпадане на основанието, въз основа на което данните са били събрани първоначално. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Джой Фешън се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Джой Фешън да разкрие личните Ви данни на дружества, предоставящи куриерски услуги или други наши доставчици, контрагенти или подизпълнители.

Ваши лични данни се предоставят или могат да станат достояние на трети лица  и в следните случаи:

-в предвидените случаи и по надлежния ред на компетентни органи или на други лица съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз;

- на маркетингови и/или рекламни агенции във връзка с осъществяван от нас директен маркетинг;

- на наши адвокати и консултанти за целите на професионален съвет или за предявяването, установяването или защитата на правни претенции.

 

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

Зацелите надиректния маркетинг Джой Фешън може да прилага профилиране, така че да Ви адресираме с най-подходящата за Вас информация относно нашите продукти или услуги, както и за да проучваме нивото на клиентската удовлетвореност. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“,се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви и се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на GDPR.

Ако участвате в организирани от нас томболи или в други дейности, при които определяме победител на случаен принцип, или в други организирани от нас дейности с подобен ефект, може да сте обект на изцяло автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, например теглене на жребий с електронни средства. Във всеки случай на вземане на изцяло автоматизирано решение Вие ще бъдете предварително уведомени за прилагането на такова и ще Ви предоставим съществена информация за използваната логика и за значението и предвидените последствия от такова решение за Вас.

При автоматизираното вземане на решения спрямо Вас и при профилирането, ние:

 • използваме подходящи процедури за извършване на автоматизираното вземане на решения, респ. профилирането;
 • прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
 • защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

 

Уведомяваме Ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:

 • право във всеки случай на автоматизирано вземане на решения спрямо Вас да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед на или по време на взимане на решение, например право да изисквате човешко присъствие и проследяване при теглене на електронен жребий;
 • да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;
 • да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;
 • да оспорите решението, взето чрез изцяло автоматизирана обработка.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните още следните права:

-         правото на достъп до личните данни, които Джой Фешън обработва за Вас и да получите копие от тях;

-         право да искате от Джой Фешън коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;

-         право да искате ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и GDPR случаи;

-         право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;

-         правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг;

-         правото да възразите срещу обработването на лични данни при определените от закона условия. По-специално, имате право да възразите срещу обработване на личните Ви данни, основано на легитимен интерес, включително срещу профилиране, основано на легитимен интерес – в този случай ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

-         правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като законосъобразността на обработването на данните Ви до оттеглянето не се засяга;

-         право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

-         правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни или до съда, в случай че са налице предпоставките за това.

 

Какво значи всяко от горните права?

 • Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Джой Фешън коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД и до съда; ж) когато личните данни не се събират от Вас - всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

 

 • Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от Джой Фешън да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Имате правото да поискате от Джой Фешън изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Джой Фешън има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) Вие сте оттеглил/а своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Джой Фешън; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

 • Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Джой Фешън, или по съображения, свързани с легитимните интереси на Джой Фешън или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на профилиране и за целите на директния маркетинг.

 

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да изискате от Джой Фешън ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на Джой Фешън да провери точността на личните данни; б) обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) Джой Фешън не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) възразил/а сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Джой Фешън имат преимущество пред интересите Ви.

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение

на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато сте изискал/а ограничаване на обработването, Джой Фешън Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 

 • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил/а на Джой Фешън, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Джой Фешън, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Джой Фешън може да откаже пълно или частично упражняването на горепосочените Ви права в случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

 • Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в законоустановения срок.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Джой Фешън по административен или съдебен ред в предвидения в закона срок. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

Предоставянето на Ваши лични данни, необходими за целите, описани в настоящата Политика,  не е задължително, но без тях няма да сме в състояние да Ви предоставим желаните продукти или услуги.

Предоставянето на лични данни за целите на директния маркетинг е напълно доброволно и отказът от предоставянето им няма да се отрази на възможността Ви да ползвате наши продукти или услуги.

 

Промени в Политиката за поверителност на лични данни на клиентите в магазинната мрежа

Актуалната Политика за поверителност на лични данни на клиентите в магазинната мрежаможете да намерите на нашите уебстраници: https://joyoptics.bg/и https://grandoptics-bg.com/.

 

Тази Политика за поверителност се прилага от май 2018 г. и е актуализирана на 30.08.2021г.

 

 

Регистрирай се за нашия бюлетин тук!
x

Всеки месец ще получаваш най-актуалните ни предложения и промоции.