Официални правила на игра “Спечели билет за финала на Sofia Open 2019”

Официални правила на играта

“Спечели билет за финала на Sofia Open 2019”

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта „Спечели билет за финала на Sofia Open 2019“ („Играта“) е Джой Фешън ЕООД, гр. София, ул. „Плачковица“ № 1А.
 2. Организатор на Играта е Джой Фешън ЕООД, гр. София, ул. „Плачковица“ № 1А. („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профилa на Grand Optics на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/ , както и в блога на Grand Optics на адрес: http://grandoptics-bg.com/blog/
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието под формата на коментари под публикацията обявяваща играта в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване във Facebook профила на Grand Optics на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/ , както и на: http://grandoptics-bg.com/blog/
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
 7. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от вторник, 05.02.2019 г., до четвъртък – 07.02.2019 г. включително, като участниците следва да се регистрират за електронен бюлетин в уебсайта на Grand Optics на адрес: http://grandoptics-bg.com/blog/signup/

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на Джой Фешън ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Grand Optics на следният адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/
 2. Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да се регистрира за получаване на електронен бюлетин в уебсайта на Grand Optics на адрес: http://grandoptics-bg.com/blog/signup/
 3. За валидно участие се счита всяка регистрация за електронен бюлетин направена след обявяването на играта на 05.02.2019 г. в 12:00 ч. до 24:00 ч. на 07.02.2019 г., в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 4. След края на периода на Играта (24:00 часа на 07.02.2019 г.) двама участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 08.02.2019 г. и обявени в страницата на Grand Optics на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/ на 08.02.2019 г.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са: Два билета за финала на Sofia Open 2019 на 10.02.2019 г.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред регистриралите се за електронен бюлетин на уебсайта на Grand Optics на адрес: http://grandoptics-bg.com/blog/signup/   в периода на играта,  ще бъдат избрани двама победителя.
 3. Стойността на описаната в т. 1 на настоящия раздел награда надвишава 30 лв., поради което същите не попадат в изключението на чл. 13, ал. 1, т. 21 и подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще публикува в страницата на Grand Optics (https://www.facebook.com/grandopticsbg/) имената на  победителите в играта на 08.02.2019 г. С публикуването им във Facebook страницата на Grand Optics победителите ще се считат за уведомени за това, че са спечелили в играта.
 1. След като участниците видят имената си във Facebook страницата на Grand Optics, че са спечелили награда, те следва да се свържат с Организиратора чрез лично съобщение до Grand Optics (https://www.facebook.com/grandopticsbg/) , за което ще бъдaт помолени чрез публикация във Facebook страницата на Grand Optics. В личното съобщение спечелилите участници следва да посочат: три имена, телефон за връзка и/или email.
 1. В случай че някой от победителите не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът ще изтегли нов победител на негово място.
 2. Спечелил участник не може да прехвърли наградата на друго лице.
 3. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда.
 4. Всички предоставени от печелившите участници лични данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградите, като след самото предоставяне на наградите ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече, освен ако това не се налага от действащото законодателство. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до office@joyoptics.com или на адрес:  https://grandoptics-bg.com/bg/privacy-policy.
 5. Спечелилите участници са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако някой от победителите не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това ще се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време за получаване на наградата не може да бъде удължаван и в случай че участник-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 6. Наградите ще бъдат предоставени от Джой Фешън ЕООД и предадени лично на печелившите участници, за което ще бъде подписан протокол за приемане. Ако печеливш участник е на възраст между 14 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е надлежно попълнена декларация-съгласие от неговите законни представители.
 7. Доколкото предоставяните награди подлежат на данъчно облагане съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, то на всеки спечелил участник ще бъде издадена и предоставена служебна бележка по образец на основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ от Организатора на Играта.
 8. По всяко време и без допълнителни обяснения до връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участник не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника).
 9. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в профилa на Grand Optics във Facebook https://www.facebook.com/grandopticsbg/ .

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие чрез регистрация за електронен бюлетин направена след обявяването на играта на 05.02.2019 г. в 12:00 ч. до 24:00 ч. на 07.02.2019 г., в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 2. Организаторът няма да разглежда коментари под публикацията с играта, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Джой Фешън ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията Джой Фешън ЕООД;
  • омаловажават компанията Джой Фешън ЕООД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията Джой Фешън ЕООД.
 3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 4. Публикуваните под поста, оповестяващ началото на Играта на 05.02.2019 г. във Facebook страницата на Grand Optics (https://www.facebook.com/grandopticsbg/),  коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 5. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 7. Ако участник не отговори на имейл изпратен от marketing@joyoptics.com (Джой Фешън) съдържащ съобщение изпратено във връзка със спечелена награда, в рамките на 24 часа от неговото изпращане, той губи правото си на награда. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено във Facebook профила на Grand Optics.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари в рамките на Играта.
 2. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу социалната мрежа Facebook (www.facebook.com).

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях данни за нуждите на Играта и в частност за целите на доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна снимка в Instagram биха могли да станат публични и да бъдат използвани в профила на Grand Optics във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/ от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до office@joyoptics.com или в интернет на адрес:  https://grandoptics-bg.com/bg/privacy-policy
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване в профила на Grand Optics във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/.  
 3. С включването Ви в играта, организирана от „Джой Фешън“ ЕООД, Ви уведомяваме, че „Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, ще обработва Ваши лични данни, единствено ако Вие бъдете определен чрез жребий, както е обявено, за печеливш на наградата, и само и единствено за целите на идентифицирането Ви като печеливш и снабдяването Ви със спечелената от Вас награда.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профила на Grand Optics на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/, както и на: http://grandoptics-bg.com/blog/.
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook профила на Grand Optics на адрес: https://www.facebook.com/grandopticsbg/.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *