Политика за поверителност на видеонаблюдението

Политика за поверителност на видеонаблюдението

на

„Джой Фешън“ ЕООД

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Кои сме ние?

„Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147, със седалище и адрес на управление:  град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, представлявано от управителя Станимир Евгениев Томов, е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, тел.: 0884 20 11 80, имейл: dpo@joyoptics.com

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: Силвия Запрянова Минчева, гр. София 1421, бул. "Арсеналски" № 7, ет. 2, ап. 8, szpopova@gmail.com

 

„Джой Фешън“ ЕООД извършва видеонаблюдение в своите търговски обекти и офиси, като уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите търговски обекти и офис, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 

Какво представлява Политиката за поверителност на видеонаблюдението?

Тази политика има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Джой Фешън“ ЕООД (наричано оттук нататък „Джой Фешън“), когато извършваме видеонаблюдение, включително:

-         Какви лични данни обработваме за Вас?

-         Каква е целта на тяхното обработване и на какво правно основание ги обработваме?

-         За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-         С кого споделяме Вашите лични данни?

-         Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-         Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко, по един или повече специфични признаци.

 

Какви лични данни събира Джой Фешън за Вас и по какъв начин?

Когато извършваме видеонаблюдение, Джой Фешън събира Ваши видеоизображения, посредством видеонаблюдение и видеозапис в реално време.

 

За какви цели и на какво основание Джой Фешън обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Джой Фешън обработва Ваши видеоизображения, за да осигурим спокойно и безпрепятствено протичане на работния процес, както и да предпазим имуществото си и хората от неправомерни посегателства, за осигуряване спазването на вътрешните правила на „Джой Фешън“ ЕООД и за опазване на обществения ред.

Горепосочените цели представляват също и легитимен интерес – на Джой Фешън или на съответните лица, които имат интерес от постигането им.

Освен това, Джой Фешън обработваВаши видеоизображения въз основа на Вашето съгласие, изразено посредством влизането Ви в нашите търговски обекти или офиси, на входа на които са поставени информационни табели за извършваното видеонаблюдение. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като напуснете нашите обекти или офиси или по друг начин, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Ваши видеоизображения до оттеглянето на съгласието.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите видеоизображения преди да ги унищожим?

Вашите видеоизображения се съхраняват от нас за срок от 2 месеца. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението им, видеоинформацията се унищожава.

 

На кого можем да предаваме обработвана от нас видеоинформация?

Джой Фешън се задължава да не предоставя на трети лица видеоинформация за Васбез Вашето изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи, както и когато това е необходимо за осъществяване на видеонаблюдението или за поддържане на нашите видеосистеми.

Ваши видеоизображения се предоставят или могат да станат достояние на трети лица в следните случаи:

-         в предвидените случаи и по надлежния ред на компетентни органи или на други лица съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

- на наши договорни партньори, доколкото е необходимо за поддръжката на нашите видеосистеми;

- на наши адвокати и консултанти за целите на професионален съвет или за предявяването, установяването или защитата на правни претенции.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни във връзка с видеонаблюдението?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

-         правото на достъп до видеоизображенията, които Джой Фешън обработва за Вас и да получите копие от тях;

-         право да искате от Джой Фешън коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;

-         право да искате ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и GDPR случаи;

-         право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;

-         правото да възразите срещу обработването на лични данни при определените от закона условия. По-специално, имате право да възразите срещу обработване на личните Ви данни, основано на легитимен интерес.В този случай ние ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

-         правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на видеонаблюдението;

-         право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

-         правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни или пред съда, ако считате, че правата Ви във връзка с видеонаблюдението са нарушени.

 

Какво значи всяко от горните права?

  • Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни;в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Джой Фешън коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД и до съда; ж) когато личните данни не се събират от Вас - всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

 

  • Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от Джой Фешънда коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Имате правото да поискате от Джой Фешън изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Джой Фешън има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) Виесте оттеглил/а своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Джой Фешън; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

  • Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Джой Фешън, или по съображения, свързани с легитимните интереси на Джой Фешън или на трета страна.

 

  • Право на ограничаване на обработването

Имате право да изискате от Джой Фешън ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на Джой Фешън да провери точността на личните данни; б) обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) Джой Фешън не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) възразил/а сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Джой Фешън имат преимущество пред интересите Ви.

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение

на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато сте изискал/а ограничаване на обработването, Джой Фешън Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 

  • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил/а на Джой Фешън, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Джой Фешън, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Джой Фешън може да откаже пълно или частично упражняването на горепосочените Ви права в случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

  • Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Джой Фешън по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни във връзка с видеонаблюдението?

Предоставянето на Ваши лични данни за целите на и посредством видеонаблюдение е доброволно, при посочените по-горе условия.

 

Промени в Политиката за поверителност на видеонаблюдението

Актуалната Политика за поверителност на видеонаблюдението можете да намерите на нашите уебстраници: https://joyoptics.bg/и https://grandoptics-bg.com/, както и във всеки един наш търговски обект.

Регистрирай се за нашия бюлетин тук!
x

Всеки месец ще получаваш най-актуалните ни предложения и промоции.